Regulamin sklepu internetowego www.agagroszek.pl

Dane rejestrowe sprzedającego:

Agnieszka Grochala aga.groszek

NIP: 8513025162

REGON: 389482032

U. Raginisa 7/15 71-625 Szczecin

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail : kontakt@agagroszek.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Operator Płatności – Mbank,

4. Regulamin – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym także zasady świadczenia usług między Użytkownikami przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną), dostępny pod adresem     https:// agagroszek.pl//regulamin

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem:       https:// agagroszek.pl/sklep/,

6. Sprzedawca – Agnieszka Grochala, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Grochala aga.groszek”, ul. Raginisa 7/15 71-781 Szczecin, NIP: 8513025162.

§ 2

Informacje ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż ebooków, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczy jedynie: 

1. dostęp do Internetu,

2. standardowy system operacyjny,

3. standardowa przeglądarka internetowa,

4. oprogramowanie do przeglądania plików .pdf

5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego ebooka, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

9. Wszystkie ceny podane w serwisie Sklepu Internetowego są wyrażone w w polskich złotych oraz są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie Internetowym. Procedura zawarcia umowy zakupu opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu oraz przetwarzania danych w związku z realizacją umowy oraz korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: email.kontakt@agagroszek.pl.         W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że ebooki dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie ebooków przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy

1. W celu zakupu ebooka, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu oraz realizacji umowy kupna,

5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności elektronicznej celem dokonania zapłaty ceny za wybrane ebooki.  

7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę Internetową z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych ebooków uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Wykonanie umowy

1. Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez otrzymanie zakupionych produktów na adres email Kupującego, podanego w formularzu.

2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z e-booków w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1. korzystać z ebooków w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie sklepu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2. nie rozpowszechniać ebooków ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3. W razie korzystania z produktów cyfrowych dostępnych w sklepie w sposób sprzeczny z ust. 2 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do produktów sprzedawanych w sklepie.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy mającej na celu zakup oferowanych w niniejszym Sklepie Internetowym ebooków.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu ebook wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli ebook ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę ebooka, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://agagroszek.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do pobrania w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie od dnia 01.08.2021 r.

Zapisz się na newsletter a otrzymasz ebooka gratis!